Súkromná špeciálna materská škola pre deti s poruchami binokulárneho videnia v Martine

01

Vnímame svet inými očami

Súkromná špeciálna materská škola DÚHOVKA je predškolské zariadenie, ktoré poskytuje predprimárne vzdelávanie.

Podporuje celostný osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Rozvíja schopnosti a zručnosti detí v súlade s ich špeciálnymi potrebami danými ich zrakovým znevýhodnením. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti s ohľadom na individuálne a vekové osobitosti detí.

02

Môžeme poskytovať predprimárne vzdelávanie?

Sme súkromná špeciálna materská škola, ktorá je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Garantujeme predprimárne vzdelávanie v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

03

Školský vzdelávací program máme prispôsobený potrebám detí s poruchou videnia

Školský vzdelávací program našej materskej školy obsahuje rovnaké vzdelávacie oblasti ako Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Poskytuje obsah celého vzdelávania a jednotlivých vzdelávacích oblastí tak, aby bol prispôsobený charakteru zrakového postihnutia dieťaťa. Individuálne prispôsobuje aktivity predprimárneho vzdelávania konkrétnemu charakteru zrakového postihnutia.

V školskom vzdelávacom programe Dúhovka sú rozpracované Učebné osnovy, ktoré sú zostavené z 10 obsahových celkov a 40 tém, ktoré sa navzájom prelínajú, dopĺňajú a spolu súvisia.

Učebné osnovy sú vytvorené podľa podmienok školy s prihliadnutím na ročné obdobia, sviatky roka, so zameraním na rozvoj optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-emocionálnej úrovne detí a špecifiká materskej školy. Ku každému obsahovému celku sú začlenené všetky vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Človek a príroda, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. V Učebných osnovách sú zapracované Výkonové štandardy a Výkonové úrovne.

04

Čo vám ponúkame?

Poskytovanie predprimárneho vzdelávania v slovenskom jazyku zabezpečené odborným personálom s pedagogickým vzdelaním
Terapeutické aktivity s odborným zdravotníckym personálom /optometrista, ortoptista, terapeut zrakových cvičení/ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
Pravidelné kontroly u oftalmológa
Konzultácie s rodičmi
Športové a pohybové aktivity
Aktivity zamerané na environmentálnu výchovu
Krúžky: výtvarný, hudobný, dramatický a iné

05

Ako bude prebiehať bežný deň v DÚHOVKE?

 • otvorenie prevádzky 6.30 hod.
 • schádzanie detí, hry a činnosti podľa záujmu detí
 • zdravotné cvičenia
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)
 • vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa záujmu detí
 • individuálne zrakové cvičenia s terapeutom
 • príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, dopoludňajšie vzdelávacie aktivity
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed)
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (obed)
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na odpočinok)
 • odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, obliekanie)
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (olovrant)
 • popoludňajšie vzdelávacie aktivity, záujmové krúžky, hry a činnosti podľa voľby detí – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, pobyt vonku, hodnotenie dňa
 • ukončenie prevádzky 16.30 hod.

 Bližšie informácie o činnosti a cene školného v materskej škole DÚHOVKA Vám radi poskytneme na osobnom stretnutí.

DÚHOVKA začína svoju prevádzku 1.septembra 2020
Do materskej školy sa prijímajú deti pre školský rok 2020/2021

Dieťa sa prijíma do špeciálnej materskej školy na základe zdravotného znevýhodnenia, ktoré diagnostikuje očný lekár.
Dieťa absolvuje aj diagnostické vyšetrenie zamerané na zistenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, ktoré vykonáva centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
Miesto a termín podávania žiadosti bude zverejnené
v priebehu marca 2020.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.