Súkromná špeciálna materská škola pre deti s poruchami binokulárneho videnia v Martine

DÚHOVKA

na Slovensku celkom ojedinelá kombinácia špecializovaného zdravotníckeho zariadenia a materskej školy, zabezpečuje potrebnú interakciu pedagogických a zdravotníckych pracovníkov.
Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov.
Maximálne 8 detí v jednej triede.
DÚHOVKA začína svoju prevádzku 1. septembra 2020.

Terapia v priebehu dňa v materskej škole

Spojenie špeciálne zameranej materskej školy so zdravotníckym zariadením profilovaným na danú problematiku umožňuje významné zvýšenie efektivity liečby.

Hľadáme pani učiteľku

Základná zložka mzdy 850 – 1200 €.

01

O materskej škole

Súkromná špeciálna materská škola DÚHOVKA je predškolské zariadenie, ktoré poskytuje predprimárne vzdelávanie.
Rozvíja schopnosti a zručnosti detí v súlade s ich špeciálnymi potrebami danými ich zrakovým znevýhodnením.
Materská škola má dve triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním, ale i s možnosťou poldennej výchovy a vzdelávania pre deti, ktorých rodičia o to požiadajú.
Zabezpečuje potrebnú interakciu pedagogických a zdravotníckych pracovníkov.
Významnou mierou tak prispieva k optimálnemu prispôsobeniu štandardného vzdelávania úrovni zrakového postihnutia dieťaťa, najmä vhodnou voľbou činností podporujúcich liečbu a zabezpečením dodržovania správneho používania optických a pleoptických pomôcok.

02

DÚHOVKA=UVEA

Spojenie predškolského zariadenia s kvalifikovaným personálom umožňuje optimálnu početnosť kontrol priebežného stavu zrakových funkcií, pravidelnú úpravu liečebného postupu, včasné zachytenie nepriaznivého vývoja liečby, odborné vedenie pleoptických a ortoptických cvičení a odborné prispôsobenie optických a pleoptických pomôcok.

SŠMŠ DÚHOVKA začala svoju prevádzku 1.septembra 2021
Do materskej školy sa prijímajú deti pre školský rok 2022/2023

 

Dieťa sa prijíma do špeciálnej materskej školy na základe zdravotného znevýhodnenia,
ktoré diagnostikuje očný lekár. Dieťa absolvuje aj diagnostické vyšetrenie zamerané
na zistenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb,
ktoré vykonáva centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Miesto a termín podávania žiadosti bude zverejnené
v priebehu apríla 2022.

 Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.